Skontaktuj się z nami:
511-212-868

 +48 511-212-868

Cennik

Badanie psychologiczne osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów

100

Badanie psychologiczne operatorów

100

Badanie psychologiczne kierowców kategorii B – samochód służbowy (wraz z widzeniem zmierzchowym i wrażliwością na olśnienie)

150

Badanie psychologiczne kierowców zawodowych oraz Taxi, Uber, Bolt

150

Badanie psychologiczne kierowców zawodowych oraz Taxi, Uber, Bolt (wraz z widzeniem zmierzchowym i wrażliwością na olśnienie)

200

Badanie psychologiczne osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 2 lub 3

150

Badanie psychologiczne osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

150

Badania psychologiczne osób przedłużających ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem

150

Badanie psychologiczne osób kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 ciężki uszczerbek na zdrowiu § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego

150

Badanie psychologiczne osób kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli: kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

150

Badanie psychologiczne osób kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli: przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego

150

Badanie psychologiczne osób kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli: w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

150

Badanie psychologiczne osób posiadających prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

150

Badanie psychologiczne osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu

150

Badanie psychologiczne kandydatów na instruktora i instruktorów – w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora

150

Badanie psychologiczne kandydatów na egzaminatora i egzaminatorów – w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora

150

Badanie psychologiczne osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem

150

Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie 

50

Konsultacja psychologiczna

150

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez Agencja Reklamy